Artikel 1: definities

1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.
1.2 World 2 You en HRN Events: het bedrijf World 2 You, gevestigd te Hoorn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 58026800.
1.3 Afnemer: een particuliere/natuurlijke of zakelijke (rechts)persoon met wie World 2 You en/of HRN Events een Overeenkomst aangaat of is aangegaan.
1.4 Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie tussen World 2 You en/of HRN Events en de Afnemer - schriftelijk, en/of per email bevestigd - voor levering van Diensten.
1.5 Diensten: de diensten en/of opdrachten waarvan levering met de Afnemer is overeengekomen in de Overeenkomst, zoals bijvoorbeeld: onderhouden en/of beheren van verschillende Sociale Media zoals Facebook, Twitter, YouTube, Instagram en toepassingen; overige diensten zoals expliciet vermeld in de Overeenkomst.

Artikel 2: algemeen/toepasselijkheid voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van World 2 You &
HRN Events en elke rechtsbetrekking tussen World 2 You en/of HRN Events en de Afnemer.
2.2 Deze Algemene Voorwaarden treden in plaats van eerdere Algemene Voorwaarden.
2.3 Bedingen die afwijken van de in de Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen gelden slechts indien en voor zover zij in overleg met World 2 You schriftelijk tot stand zijn gekomen en door World 2 You als zodanig zijn aanvaard.
2.4 Door de Afnemer gehanteerde algemene of specifieke voorwaarden zijn niet van toepassing.
2.5 In alle gevallen waarin een Overeenkomst met de Afnemer eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van die Overeenkomst noodzakelijk is.
2.6 World 2 You is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzigingen gaan per direct na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de webpagina's van World 2 You. Indien de Afnemer wijzigingen van de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de Overeenkomst bij aangetekend schrijven op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Afnemer geacht de wijzigingen - stilzwijgend - te hebben aanvaard.

Artikel 3: aanbiedingen en het tot stand komen van een Overeenkomst

3.1 Alle door World 2 You gedane offertes zijn vrijblijvend. World 2 You heeft het recht uitgebrachte offertes te herroepen. De offertes hebben, tenzij in de offerte anders is aangegeven, een geldigheidsduur van 14 dagen. Wordt de offerte niet binnen deze termijn aanvaard dan komt zij te vervallen. De offerte is te allen tijde gebaseerd op de door de Afnemer verstrekte gegevens.
3.2 De Overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van de offerte door de Afnemer World 2 You heeft bereikt op de wijze als in lid 3.4 van dit artikel aangegeven. Een acceptatie brengt met zich mee dat de Afnemer een volledig aangeleverd formulier en/of overeenkomst invult, ondertekent en voorziet van de gewenste geldige bescheiden.
3.3 Zolang er nog geen sprake is van een fysieke verbinding of in geval van aanvraag van hulp op Sociale Media een toewijzing en/of levering van overige diensten en producten die World 2 You aan de Afnemer levert kan World 2 You haar gedane aanbod na aanvaarding nog herroepen.
3.4 Aanvaarding door de Afnemer van een gedane overeenkomst dient te geschieden door de overeenkomst ondertekend per post aan World 2 You te retourneren. Indien dit uitdrukkelijk door World 2 You wordt aangegeven kan aanvaarding ook op andere wijze, bijvoorbeeld door e-mail geschieden.
3.5 Indien in de acceptatie ten aanzien van de overeenkomst voorbehouden of wijzigingen, in welke hoedanigheid van welke aard dan ook, door de Afnemer zijn aangebracht, komt in afwijking van lid 3.2 van dit artikel de Overeenkomst eerst tot stand indien World 2 You aan de Afnemer heeft bericht met deze afwijkingen van de overeenkomst in te stemmen. Voor zover enige wijziging als bedoeld zou leiden tot een verhoging of verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging van de tarieven schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
3.6 Voor zover de Afnemer zich laat vertegenwoordigen, in het bijzonder bij vertegenwoordiging van een rechtspersoon en de vertegenwoordiger derhalve niet in eigen naam van een Overeenkomst met World 2 You aangaat, dient deze zijn bevoegdheid tot het verrichten van deze rechtshandeling namens de Afnemer aan te tonen.
3.7 Een samengestelde offerte en/of overeenkomst of prijsopgave verplicht World 2 You niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.8 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4: de overeenkomst

4.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en/of bepaalde tijd met een minimum termijn van zes maanden, tenzij anders overeengekomen. Na afloop van een termijn vindt stilzwijgende verlenging voor éénzelfde periode plaats, behoudens tijdige opzegging door de Afnemer of door World 2 You zoals omschreven in lid 4.2 van dit artikel.
4.2 Opzegging van een Overeenkomst door de Afnemer dient minimaal een kalendermaanden voor het einde van de overeengekomen termijn te geschieden. World 2 You heeft het recht de Overeenkomst op ieder moment schriftelijk te beëindigen, waarbij een opzegtermijn van een kalendermaand in acht dient te worden genomen. Opzegging door Afnemer kan uitsluitend schriftelijk per post, waarbij als opzegdatum geldt de datum van de poststempel. Een opzegging per e-mail heeft alleen dan geldigheid indien er een reactie op is gegeven door World 2 You. Wegens mogelijk uitblijven van reactie (bijvoorbeeld i.v.m. vakantie e.d.) is de schriftelijke weg zekerder.
4.3 Indien na het sluiten van de Overeenkomst binnen 3 maanden een wijziging in de prijs optreedt zal deze wijziging geen invloed hebben op de met de Afnemer overeengekomen prijs. Prijsverhogingen (buiten de jaarlijkse indexering van de prijzen) na een periode van 3 maanden zullen worden doorberekend aan de Afnemer, doch deze heeft gedurende een kalendermaand na de mededeling aan haar van de prijsverhoging de mogelijkheid de Overeenkomst te beëindigen, op de manier zoals in lid 4.2 in dit artikel beschreven. Reeds verschuldigde bedragen worden niet gecrediteerd. Bij niet tijdige opzegging vindt stilzwijgende voortzetting van de Overeenkomst tegen de verhoogde prijs plaats.
4.4 Indien World 2 You ten behoeve van de Afnemer werkzaamheden dient te verrichten, uit welke hoofde dan ook, die niet in een Overeenkomst tussen beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd, of kosten ontstaan doordat de Afnemer op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maakt of bemoeilijkt, worden deze werkzaamheden/kosten als meerwerk beschouwd en als zodanig extra in rekening gebracht.
4.5 World 2 You heeft het recht overeengekomen werkzaamheden te laten verrichten door derden. Als dan zijn deze voorwaarden onverkort van toepassing.
4.6 De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor de content van de overeengekomen bepalingen op sociale media kanalen. Zulks geschiedt conform de bepalingen in de Overeenkomst.
4.7 De overeenkomst van contracten en/of evenement is alleen geldig als de eigenaar en/of gevolmachtigde van World 2 You is ondertekend met handtekening en naam

Artikel 5: prijs

5.1 Alle prijzen voor Diensten van World 2 You worden in rekening gebracht vanaf het tot stand komen van de Overeenkomst. World 2 You brengt de Afnemer de prijzen in rekening door middel van facturen in euro's.
5.2 Door de Afnemer betaalde vergoedingen zien slechts op door World 2 You verstrekte Diensten en zien derhalve niet op bijvoorbeeld door Afnemer te maken of gemaakte telefoonkosten, kosten voor kabelaansluiting of andere kosten voor de verbinding met het systeem van World 2 You of transport van informatie tussen het systeem van World 2 You en de Afnemer.
5.3 De tarieven en prijzen worden gefactureerd tegen een vast bedrag of op basis van bestede uren. In dat laatste geval zijn de tarieven exclusief reis- en verblijfskosten en worden deze evenals alle overige kosten afzonderlijk in rekening gebracht bij een live evenement.
5.4 World 2 You heeft het recht haar prijzen jaarlijks te indexeren conform de opgaven van het CBS.
5.5 Alle tarieven en prijzen zoals genoemd in de Offerte of de Overeenkomst zijn exclusief BTW en andere wettelijke heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle genoemde prijzen zijn in euro's.
5.6 Bij (een) factuurbedrag(en) van meer dan 1000 euro kan World 2 You een voorschot ter hoogte van de helft van het factuurbedrag van de Afnemer verlangen.


Artikel 6: betaling
6.1 De betaling van de te leveren of geleverde Diensten zal door Afnemer, na ontvangst van factuur overgemaakt worden op rekening nummer NL93KNAB0257561846 ten namen van World 2 You in elk geval binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, door de Afnemer betaald te worden. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag volledig is ontvangen door World 2 You. Bezwaren tegen de hoogte van het factuurbedrag schorten de betalingsverplichting niet op. Indien de Afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is de Afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en aansprakelijk voor de door World 2 You geleden en te lijden schade. Indien World 2 You tot buitengerechtelijke incasso overgaat komen de kosten daarvan a 5% over de hoofdsom/factuurbedrag, met een minimum van 100 euro en vermeerderd met de wettelijke rente, voor rekening van de Afnemer. Wettelijke rente is verschuldigd vanaf de vervaldata van de facturen tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag.
6.2 Betalingen dienen door de Afnemer te geschieden zonder dat hem een beroep op inhouding, korting of compensatie toekomt. Elk beroep van de Afnemer op verrekening met een vordering op World 2 You is uitgesloten.
6.4 Betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot voldoening van enige verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de Afnemer vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
6.5 Zolang de Afnemer geen volledige betaling heeft verricht, kan hij geen gebruik maken van de Diensten van World 2 You en blijft een eventueel op zijn verzoek de ter beschikking gestelde sociale media kanalen in beheer van World 2 You zulks ongeacht de rechten welke de Afnemer op deze dienst zou kunnen doen gelden. Van die rechten wordt de Afnemer geacht toezegging te hebben gedaan, tot het moment van volledige betaling van de factuur en eventueel bijkomende kosten. World 2 You draagt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verliezen van de door Afnemer van zijn verlies, schade en recht(en) op de diensten of voor het feit dat de diensten tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.
6.6 World 2 You heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, c.q. niet of slechts beperkt te leveren, indien de Afnemer ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens World 2 You niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden. World 2 You zal de Afnemer hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van World 2 You kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen door de Afnemer aan World 2 You blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
6.7 De buitengebruikstelling wordt beëindigd indien de Afnemer binnen een door World 2 You gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag van minimaal 25 euro per geval voor her-ingebruikstelling heeft voldaan.

Artikel 7: levering/levertijd

7.1 Na de totstandkoming van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen van de Afnemer zal World 2 You zo spoedig mogelijk overgaan tot de levering van de Diensten zoals vermeld in de Overeenkomst.
7.2 Een overeengekomen leveringstermijn is niet fataal. Mocht de Afnemer bij aanvang van de Overeenkomst menen dat zijdens World 2 You geen tijdige levering heeft plaatsgevonden dan dient de Afnemer World 2 You schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te geven alsnog tot levering over te gaan. Mocht opnieuw levering uitblijven wegens omstandigheden die aan World 2 You zijn toe te rekenen, dan is de Afnemer uitsluitend gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan en heeft hij uitsluitend recht op restitutie van reeds betaalde gelden voor de betreffende Diensten.
7.3 World 2 You is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de leveringstermijn. Een overschrijding verplicht World 2 You niet tot een schadevergoeding, noch geeft zij de Afnemer het recht om de Overeenkomst te ontbinden.
7.4 Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan World 2 You de uitvoering van die onderdelen die tot een toekomstige fase behoren opschorten tot dat de in samenspraak met de Afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase is besproken en wederzijds goedgekeurd.
7.5 Naast de levering van hetgeen in lid 6.1 van dit artikel is genoemd krijgt de Afnemer de mogelijkheid om voor ondersteuning gebruik te maken van de World 2 You hulp, te bereiken via e-mail en de website van World 2 You. Deze service is in de prijs inbegrepen.
7.6 World 2 You is gerechtigd de levering van Diensten op te schorten indien zijn gerechtvaardigde twijfel heeft omtrent het niet betalen van facturen van de Afnemer en aan een door World 2 You verlangde toestemmingsformulier zoals genoemd in lid 6.5 van artikel 6 niet wordt voldaan of indien het (nagenoeg) vaststaat dan wel aannemelijk is dat de Afnemer niet aan de voorwaarden van de Overeenkomst zal (kunnen) voldoen. World 2 You is eveneens gerechtigd de levering van de Diensten zonder voorafgaande waarschuwing en met onmiddellijke ingang op te schorten en de daarbij behorende login gegevens te wijzigen of stop te zetten indien: (1) de Afnemer op enigerlei wijze in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden en na ingebrekestelling er geen blijk van heeft gegeven alsnog spoedig na te zullen komen (2) World 2 You aanwijzingen heeft dat er misbruik gemaakt wordt van de geleverde Diensten/Programmatuur, al dan niet door de Afnemer (3) er sprake is van een overmacht situatie zoals genoemd in lid 15.1 van artikel 15.
7.7 World 2 You kan niet tot nakoming van de Overeenkomst worden aangesproken zolang zij niet beschikt over alle door de Afnemer te verstrekken data, gegevens, content, en eventuele hard- en software en/of andere materialen. World 2 You is voorts niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat World 2 You is uit gegaan van door de Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige data, gegevens, content, hard- en software en/of andere materialen.
7.8 De Afnemer vrijwaart World 2 You van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Afnemer toerekenbaar is.
7.9 World 2 You kan Afnemer nadere termijnen of voorwaarden stellen alvorens dienstverlening te continueren, voor zover deze nadere voorwaarden passen binnen het kader van de gemaakte afspraken dan wel ingeval zich één van de onder lid 7.4 of lid 7.5 van dit artikel genoemde situaties voordoet.

Artikel 8: verplichtingen van World 2 You

8.1 Aan de zijde van World 2 You bestaat een inspanningsverplichting om de overeengekomen Diensten zo optimaal en zorgvuldig mogelijk aan de Afnemer te verlenen, met inachtneming van de haar ten diensten staande technische middelen.
8.2 World 2 You draagt zorg voor de beschikbaarheid van de Diensten, waarbij zij zich tot het uiterste inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. World 2 You is afhankelijk van de medewerking, diensten en leveringen van derden (telecommunicatiebedrijven, kabelexploitanten, internet service providers, etc.), World 2 You garandeert derhalve uitdrukkelijk niet dat er altijd goed gebruik kan worden gemaakt van de Diensten.
8.3 World 2 You staat niet in voor geschiktheid van de Diensten voor het doel dat de
Afnemer voor ogen heeft, ook niet als dit doel vooraf aan World 2 You kenbaar is gemaakt. De Afnemer doet afstand van zijn recht op vernietiging van de Overeenkomst wegens dwaling.Artikel 9: verplichtingen van de Afnemer

9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de Afnemer zelf apparatuur, programmatuur en hulpapparatuur en/of volledige gegevens met daarbij content aan te schaffen en of te hebben geleverd om World 2 You in staat te stellen de Diensten zoals overeengekomen aan hem te verlenen.
9.2 De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het functioneren van de apparatuur, programmatuur, content, juistheid van gegevens en beeld, hulpapparatuur en verbindingen noodzakelijk om de Diensten operationeel te laten zijn. De Afnemer draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud van zijn of haar website, tenzij anders is overeengekomen.
9.3 De Afnemer verricht generlei handelingen, zoals het opstarten van het sociale media processen binnen het systemen/netwerk van World 2 You, waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen/netwerk van World 2 You en/of overige internetgebruikers naar het oordeel van World 2 You zouden kunnen hinderen.
9.4 Het is niet toegestaan het netwerk en/of systemen en de aan de Afnemer ter beschikking gestelde diensten te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden, de openbare orde, de nettiquette, de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: spammen (moedwillig op grote schaal verspreiden van ongewenste e-mail), inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden, verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie, discriminatie, bedreiging of het op andere wijze lastig vallen van personen, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op het internet (hacken) waarbij de Afnemer enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen en/of valse sleutels dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.
9.5 Voor schade aan World 2 You of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met dit artikel is de Afnemer aansprakelijk.
9.6 World 2 You behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de aan de Afnemer verstrekte toegang tot en gebruik van de Diensten, netwerk en systemen van World 2 You buiten gebruik te stellen wanneer de Afnemer handelt in strijd met het in de vorige leden gestelde en zijn verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt. Overigens blijft de Afnemer in dat geval verplicht de factuur volledig te voldoen en de eventuele schade te vergoeden.
9.7 World 2 You is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door in dit artikel omschreven gedragingen en/of handelingen van de Afnemer. De Afnemer vrijwaart World 2 You tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.
9.8 Het is de Afnemer niet toegestaan zijn Overeenkomst en/of daaruit voortvloeiende rechten aan derden te verkopen, te verhuren of anderszins over te dragen of te beschikking te stellen, tenzij World 2 You daaraan voorafgaand schriftelijk toestemming heeft gegeven.
9.9 Het is de Afnemer niet toegestaan hem door World 2 You ter beschikking gestelde Programmatuur, netwerk en email adressen te kopiëren anders dan voor eigen gebruik en in eigen belang.
9.10 Een gebruikersnaam/loginnaam is persoonlijk en het gebruik daarvan is slechts toegestaan aan World 2 You. Het is World 2 You dan ook niet toegestaan anderen onder zijn gebruikersnaam/loginnaam van de Diensten van World 2 You gebruik te laten maken of zijn gebruikersnaam/loginnaam aan derden beschikbaar te stellen.

Artikel 10: persoonsgegevens

10.1 De Afnemer geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte gegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van en op te nemen in een database die World 2 You aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de geldende (privacy-) wetgeving opgeslagen en beheerd of als dit voor levering van de diensten van andere partijen noodzakelijk is.
10.2 De Afnemer in overleg inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van World 2 You zijn opgeslagen.
10.3 World 2 You zal persoonsgegevens aan de huidige en toekomstige eigenaren van World 2 You en de daaraan gelieerde ondernemingen, na bekendmaking van het klanten bestand, ter beschikking stellen en niet te gebruiken voor marketingdoeleinden en persoonsgerichte aanbiedingen.
10.4. Dit artikel is van toepassing op de website(s) van World 2 You en op alle diensten die via deze website(s) worden aangeboden.Artikel 11: Apparatuur en intellectuele eigendom

11.1 De Afnemer gaat akkoord met de licentievoorwaarden behorend bij de apparatuur en de documentatie van de eigenaar van apparatuur.
11.2 De Afnemer onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaarmaking en/of verspreiden van het netwerk en de daarbij behorende documentatie, anders dan noodzakelijk is voor het normale eigen gebruik van de Diensten. Bij het maken van kopieën zal de Afnemer alle tekens, die bepalend zijn voor eigendom en herkomst, in stand laten.
11.3 De Afnemer onthoudt zich van het (laten) aanbrengen van enige wijziging en/of toevoegingen in of het verwijderen van (delen van) apparatuur, content in verschillende media en/of enige merken, copyright, noties of andere aanduidingen.
11.4 Het is de Afnemer niet toegestaan derden gebruik van het netwerk en/of apparatuur en/of daarbij behorende documentatie te laten maken.

Artikel 12: Domeinnamen, sociale media kanalen

12.1 Indien is overeengekomen, dat World 2 You voor de Afnemer zal bemiddelen bij het verkrijgen van een Domeinnaam en/of sociale media, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
12.2 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een Domeinnaam en/of sociale media kanalen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder (doch niet uitsluitend) de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland te Arnhem. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een Domeinnaam. World 2 You vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
12.3 Een aanvrager kan uitsluitend uit de bevestiging - schriftelijk of per e-mail - van World 2 You, inhoudende dat de aangevraagde Domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
12.4 Domeinnamen worden voor zover mogelijk altijd geregistreerd op naam van de Afnemer en de Afnemer is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de Domeinnaam. De Afnemer vrijwaart World 2 You tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de Domeinnaam of Sociale netwerk, ook indien bij de verkrijging van de Domeinnaam World 2 You geen bemiddeling heeft verleend.

Artikel 13: beheer van de systemen en/of netwerk van World 2 You

13.1 World 2 You is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik er van te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud van de systemen en/of netwerken, dan wel wegens verbeteringen of vernieuwingen aan de systemen.
13.2 World 2 You is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de login procedure van de Diensten.
13.3 World 2 You is niet aansprakelijk voor schade van de Afnemer als gevolg van het onder de voorgaande leden gestelde.

Artikel 14: ontbinding

14.1 World 2 You is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van een Overeenkomst op te schorten of deze met onmiddellijke ingang te ontbinden als op enig moment mocht blijken dat de Afnemer aan een of meer van zijn verplichtingen jegens World 2 You niet, niet tijdig, niet behoorlijk of niet volledig voldoet.
14.2 World 2 You heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de Afnemer in staat van faillissement wordt gesteld, in surseance van betaling verkeert, faillissement dan wel voorlopige surseance van betaling heeft aangevraagd of een regeling wenst te treffen met haar crediteuren ter afwending daarvan, er sprake is van beslaglegging, de Afnemer onder curatele wordt gesteld, de schuldsanering natuurlijke personen wordt aangevraagd of indien hij anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest. Afnemer heeft in deze gevallen geen recht op enige schadevergoeding.
14.3 World 2 You kan bij ontbinding van de Overeenkomst de registratie van de Domeinnaam en/of sociale media netwerken van de Afnemer ongedaan maken. Ter zake aanvaardt World 2 You geen enkele aansprakelijkheid.
Artikel 15: overmacht

15.1 In geval van overmacht kan de Afnemer World 2 You nimmer op haar verplichtingen aanspreken. Van overmacht is onder meer sprake indien World 2 You niet aan haar verplichtingen kan voldoen vanwege oorlog of oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, vorst, overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur, storing in levering van derden en/of van energie, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen en alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop World 2 You geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor World 2 You niet in staat is de verplichtingen na te komen. World 2 You is gerechtigd betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering van de betreffende Overeenkomst zijn verricht voordat de overmacht zich voordeed.
15.2 Indien door overmacht World 2 You langer dan acht weken niet aan haar verplichtingen kan voldoen zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zij het met vergoeding van de inmiddels door World 2 You gemaakte kosten door de Afnemer.

Artikel 16: limitering van aansprakelijkheid

16.1 Behalve op de in lid 7.2 van artikel 7 genoemde restitutie kan de Afnemer geen aanspraak maken op enige vergoeding door World 2 You van welke geleden schade dan ook ontstaan door het uitblijven van de levering van de Diensten.
16.2 World 2 You is bij een (haar toerekenbare) tekortkoming in de uitvoering van een Overeenkomst met de Afnemer nooit aansprakelijk voor door de Afnemer geleden indirecte- dan wel gevolgschade (zoals bijvoorbeeld gederfde winst, omzet, gemiste inkomsten) en derhalve niet tot enige vergoeding van dit soort schade gehouden. De Afnemer is uitdrukkelijk zelf aansprakelijk voor het gebruik van zijn aansluiting op eventuele apparatuur en alle schade die hij in verband daarmee lijdt of kan lijden.
16.3 De aansprakelijkheid van World 2 You is gelimiteerd tot directe, materiële schade die ontstaan is door een aan haar toe te rekenen tekortkoming, en tot maximaal een bedrag dat gelijk is aan het totaal van de door de Afnemer voor geleverde Diensten aan World 2 You betaalde bedragen.
16.4 Schade waarvoor World 2 You op grond van deze Algemene Voorwaarden aansprakelijk kan worden gehouden, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan World 2 You te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Afnemer aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
16.5 De Afnemer is zelf aansprakelijk voor het gebruik (en eventueel misbruik) van de toegekende gebruikersnaam/loginnaam, domeinnaam, wachtwoorden en e-mail adressen die aan World 2 You is getekend in het toestemmingsformulier. World 2 You is gerechtigd hierin wijzigingen aan te brengen voor zover zij zulks nodig acht in het belang van haar dienstverlening. World 2 You is niet verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens die door de Afnemer op haar systemen worden geplaatst op haar media kanalen.
16.6 World 2 You is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Afnemer die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Diensten van World 2 You.
16.7 De Afnemer vrijwaart World 2 You tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade die derden lijden als gevolg van het gebruik van de Diensten van World 2 You en/of het internet en sociale netwerk door de Afnemer.

Artikel 17: verval van vorderingen

17.1 Alle rechtsvorderingen van de Afnemer jegens World 2 You, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, vervallen na verloop van 6 maanden nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.

Artikel 18: klachten

18.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden of diensten dienen door de Afnemer binnen 8 dagen na ontdekking, doch binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk en/of per mail te worden gemeld aan World 2 You. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten zodat World 2 You is staat is adequaat te reageren.
18.2 World 2 You spant zich in klachten omtrent de geleverde Diensten zo goed mogelijk te behandelen en tot verbetering van de Diensten te komen. World 2 You is niet gehouden ontvangen klachten persoonlijk te beantwoorden.
18.3 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de Afnemer onverlet.


Artikel 19: slotbepalingen

19.1 Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden bij gerechtelijke uitspraak of anderszins niet toepasselijk worden verklaard, laat dit de toepasselijkheid van alle overige bepalingen onverlet. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst gestalte zal worden gegeven.
19.2 De Afnemer is niet gerechtigd, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van World 2 You, rechten en plichten uit deze Algemene Voorwaarden of uit de Overeenkomst over te dragen aan derden.
19.3 De Afnemer verleent hierbij op voorhand toestemming en medewerking aan volledige overdracht van haar media, sociale media en netwerk kanalen door World 2 You van de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde zover World 2 You nakoming van de Overeenkomst met de Afnemer garandeert.
19.4 Wijzigingen in de bevoegdheid van de Afnemer, van zijn vertegenwoordigers of gemachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover World 2 You eerst van kracht worden nadat World 2 You daarvan schriftelijk door Afnemer in kennis is gesteld.
19.5 De Afnemer is verplicht van iedere voorgenomen adreswijziging en/of factuurgegevens onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan World 2 You. De Afnemer kiest in haar relatie tot World 2 You uitdrukkelijk domicilie op het laatste door Afnemer aan World 2 You schriftelijk opgegeven adres.
19.6 De Afnemer dient in geval van een mogelijk faillissement, surseance van betaling of schuldsaneringsregeling World 2 You hiervan via haar curator of bewindvoerder onverwijld in kennis te stellen.
19.7 Alle Overeenkomsten die World 2 You sluit zijn onderworpen aan Nederlands recht.
19.8 De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van World 2 You (www.world2you.eu) en vandaar op te halen. Zij worden tevens op verzoek kosteloos toegezonden door World 2 You.
19.9 Het tekenen van elk contract wat door World 2 You en/of HRN Events is gemaakt en/of verstuurd zal alleen rechtsgeldig zijn als deze door de officiële eigenaar van World 2 You en HRN Events is getekend. Bevoegdheid kan verleend worden bij een eventueel onderdeel als deze schriftelijk is vastgelegd door alle betrokken partijen.

Artikel 20: geheimhouding

20.0 Zowel betaalde als niet betaalde medewerkers en/of vrijwilligers hebben een geheimhoudingsplicht.
20.1 Betaalde als niet betaalde medewerkers en/of vrijwilligers verbindt zich tot volledige geheimhouding van alles wat hem ter kennis komt (op welke wijze dan ook) met betrekking tot World 2 You en/of HRN Events en haar klanten, medewerkers, producten en diensten in de meest brede zin. Deze geheimhoudingsplicht duurt onverminderd voort na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen
20.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de naam van opdrachtgever te gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar te maken, tenzij opdrachtgever hiertegen uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt.
20.3 World 2 You houdt zich aan de geldende regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. World 2 You verwerkt de door de klant, betaalde en/of niet betaalde medewerker/vrijwilliger bij het aangaan van de overeenkomst verstrekte persoonsgegevens voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
20.4 Daarnaast kan het gebruik van persoonlijke inlog gegevens door door de klant, betaalde en/of niet betaalde medewerker/vrijwilliger leiden tot verwerking van persoonsgegevens. De persoonsgegevens en persoonlijke inlog gegevens zal niet verstrekt worden aan derden.
20.5 De klant, betaalde en/of niet betaalde medewerker/vrijwilliger kan via email administration@world2you.eu te allen tijde zijn eigen gebruiker gegevens en inlog gegevens opvragen en laten corrigeren.
Artikel 21: (Intellectuele) eigendom

21.0 De software, informatie en opbouw van structuur al dan niet nieuw ontwikkeld voor de opdrachtgever, World 2 You en/of HRN Events die wordt gebruikt voor de contractuele werkzaamheden blijft het exclusieve eigendom van World 2 You.
21.1 Onverminderd de uit de overeenkomst met opdrachtgever, World 2 You en/of HRN Events voortvloeiende gebruiksrechten op door World 2 You geïnstalleerde software, systemen en applicaties, structuur en contracten behoudt World 2 You zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
21.2 Alle door opdrachtnemer, World 2 You en/of HRN Events verstrekte stukken, zoals rapporten, monitors, checklists, adviezen, sales guides, ontwerpen, schetsen, foto's, software, contracten etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever, World 2 You en HRN Events en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van World 2 You worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht
21.3 World 2 You behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
21.4 De opdrachtgever, World 2 You en HRN Events vrijwaart World 2 You voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
21.5 Indien opdrachtgever, World 2 You en HRN Events aan World 2 You informatiedragers, elektronische bestanden, beelden, documenten en/of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden, beelden, documenten en/of software vrij zijn van schade en defecten.

ARTIKEL 22: GESCHILLEN

22.1. Op de door World 2 You gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.
22.2. Van alle geschillen, welke direct of indirect voortvloeien uit de door World 2 You en de Wederpartij gesloten overeenkomst, afspraak dan wel niet contractueel is uitsluitend de rechter in het Arrondissement waar World 2 You is gevestigd bevoegd kennis te nemen, zulks onverlet de eventuele bevoegdheid van de kantonrechter.

ARTIKEL 23: ONVERBINDENDHEID/HIATEN

Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden onverbindend mochten zijn of worden, bijvoorbeeld in het geval in rechte mocht komen vast te staan dat het een onredelijk bezwarend beding betreft, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich alsdan om een niet verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die – gelet op het doel en de strekking van deze algemene voorwaarden – zo min mogelijk afwijkt van de niet verbindende bepaling.